Sista bloggen: Vår och snart dags för Mälarting!

april 26, 2013

Allt medan solens strålar letar sig in, jobbas det på med förbered- elser för årets Mälarting som äger rum den 30-31 maj i Uppsala.

Kreativa näringar är årets tema.

På vilket sätt bidrar de kreativa näringarna till tillväxt och utveckling av regionen? Vilken roll har kulturen för att de kreativa näringarna ska kunna växa? Och hur kan man använda kreativa metoder inom andra verksamhetsområden som stadsplanering och hälso- och sjukvård?

Med exempel från när och fjärran, vill vi med denna dag slå ett slag för de kreativa näringarnas betydelse för regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft. Vi vill också påbörja ett mer långsiktigt arbete för att stärka de kreativa näringarnas roll i Stockholm-Mälarregionen.
Du har väl anmält dig?

Också i år är Mälardalsrådet på  plats i Almedalen, den 1-2 juli i Donnerska huset i Visby. I samarbete med medlemmar och samarbetspartners riktar vi fokus mot Stockholm-Mälarregionens utmaningar och inriktningsmål:
– en sammanhållen region
– en stark kunskapsregion
– en miljösmart region och
– en öppen och kreativ region
Varmt välkommen att besöka oss och läs mer på www.malardalsradet.se !

För egen del är det dags för mig att gå vidare efter snart 15 år med storregionala frågor i Stockholm-Mälarregionen. Det har varit en fantastiskt rolig resa i takt med att regionförstoringen ökat och det storregionala samarbetet blivit allt viktigare. Tack för mig och lycka till alla ni som drar det storregionala samarbetet vidare!

Anna Lundgren
Generalsekreterare Mälardalsrådet 2008-2013

Annonser

Om eviga frågor och målbilder

februari 15, 2013

Först regionfrågan. Denna eviga fråga där debatten kommer och går. Min devis, att alldeles oavsett framtida regionindelning så behövs det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen, äger oförminskad giltighet de närmaste åren, och förmodligen mycket längre än så.

Ett annat återkommande tema är måbilder. Målbilder som beskriver framtiden. Som kan delas av många aktörer och människor. Upprinnelsen till benchmarkingresorna som vi genomfört sedan snart tio år tillbaka, handlade om just detta, att låta ledande företrädare för politik, näringsliv och akademi jämföra och lära av andra  storstadsregioner i världen, för att kunna samlas kring gemensamma bilder av var Stockholm-Mälarregionen står idag och hur vi vill se regionen utvecklas i framtiden.

Drömscenariot vore ju att hitta den där målbilden som uppfyller kraven för att vara BHAG (Big Hairy Audacious Goal). Som kan delas av många aktörer och människor.

Ingen BHAG kanske, men  det senaste året har vi tagit några steg i rätt riktning. Vid rådsmötet 2012 ändrades organisationens ändamålsparagraf till  ”Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa förutsättnignar för medlemmarna att agera samfällt” och i rådets arbetsordning tydliggörs hur arbetet framåt ska bedrivas. Formalia javisst, men formalia som skapar förutsättningar.

En gemensam målbild för storregionens infrastruktur- och transportsystem godkändes i somras, och under hösten presenterades hur regionen presterar som kunskapsregion i förhållande till övriga Europa, ett material som kommer att följas upp med nya mätningar nästa höst.

Mälartinget den 30-31 maj sätter fokus på de kreativa näringarnas betydelse för regionens konkurrens- och attraktionskraft, men är också tillfället då rådet för första gången ska ta ställning till inriktningmål. Det förslag till inriktningsmål som sänds ut till medlemmarna på remiss under våren tar avstampet i det globala perspektivet och handlar om att skapa en sammanhållen region, en stark kunskapsregion, en miljösmart region och en öppen och kreativ region. På www.malardalsradet.se kan du läsa mer.

Om man arbetar med regionala utvecklingsfrågor, eller vilka utvecklingsfrågor som helst förmodligen, så ligger det i sakens natur att det blir liksom aldrig klart. Pusselbit läggs till pusselbit, men pusslet växer hela tiden, ramarna är oändliga.

Flera tankar i huvudet – samtidigt!

september 7, 2012

Med pompa och ståt firade Mälardalsrådet 20 år i maj – tack alla ni som var där! Ni som vill veta mer om våra 20 år – kika gärna in på Jubileumswebben!

På Mälartinget togs också avstampet för nästa 20 år i Mälardalsrådet. Med hjälp av scenarier och alternativa framtider som speglar hur regionen hanterar globaliseringen och den ökade rörligheten, pratade vi bl.a. målbilder. Vilken framtid vill vi ha i Stockholm-Mälarregionen?

En utmaning för den växande Stockholm-Mälarregionen kommer att vara att hålla i flera tankar i huvudet  – samtidigt.

Här är några av dem:

Regionen växer – och krymper
Befolkningsrapporten från SCB nyligen bekräftar det vi vet sedan tidigare; alla län i Stockholm-Mälarregionen växer.

Mest ökar befolkningen i Stockholms län där alla kommuner blir större. Men vi har också 15 kommuner i regionen som krymper.  Utmaningarna för växande och krympande kommuner handlar om samma sak fast med olika förtecken. Det handlar om tillgänglighet, en fungerande bostadsmarknad, arbetskraftförsörjning och utbildning.  Mer om växande och krympande kommuner kan du läsa  i magasinet Metropol och i regionens rapport om befolkningsfram- skrivningar.

Lång sikt – och kort sikt
I En bättre sits, det storregionala samarbetet med infrastruktur och trafikeringsfrågor, handlar det om att på  lång sikt lägga fast övergripande mål för vad regionen vill med infrastrukturen efter 2025 då nuvarande planperiod löper ut, och samtidigt på kort sikttillsammans jobba fram överenskommelser om ett regional- tågtrafiksystem som kan tas i drift då Citybanan öppnar 2017.

Målbilder – och handling
Utan målbilder kan vi inte veta vart vi ska och därför pågår just nu arbete med att ta fram målbilder på flera håll.

Enligt Mälardalsrådets reviderade stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål. Förslag till inriktningsmål processas i styrelsen under hösten och skickas ut på remiss till medlemmarna i vår.

I En bättre sits har de övergripande målen för transportsystemet från 2006 setts över och beslut väntas  i oktober.  Också när det gäller kunskapsregionen undersöks  möjligheten att ta fram målbilder som knyter an till EU:s 2020-mål.

Det behövs tydliga mål för att veta vart vi är på väg, men också handling för att se till att vi verkligen kommer dit! För att tydliggöra den resan, från målbilder till handling, och kunna bli tydligare i vår kommunikation tar vi under hösten fram en arbetsordning och kommunikationsplan för Mälardalsrådet.

Som sagt, i höst gäller det att hålla flera tankar i huvudet – samtidigt!

Mälartinget – vårens stora höjdpunkt!

maj 3, 2012

Sol och vår! Fram med cykeln! Behövs både för att få ordning på tillkomna vinterkilon och avlasta den alltmer fullsatta kollektivtrafiken…

Att Stockholmsregionen och stora delar av Mälardalen växer är numera ett känt faktum, men att regionen växer så kraftigt att jag och andra med mig  inte alltid kommer med bussar och tåg för att det är fullsatt, känns nog ganska nytt för många.

En kraftigt växande Stockholm-Mälarregion är en av utmaningarna, kanske den största,  som regionens politiker kommer att ha att hantera många år framöver. 

Sedan i början av året är den storregionala processen En bättre sits igång igen där politiker och tjänstemän med ansvar för infrastruktur och kollektivtrafik i regionen samlas för att dra upp riktlinjerna för ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i regionen. På infrastruktur och kollektivtrafikdagen  den 9 maj kommer bl a kapacitetsutredningen och långsiktiga mål för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen diskuteras.

Annars har vi här bråda dagar för att förbereda Mälartinget och firandet av Mälardalsrådet 20 år den 31 maj-1 juni. Där bjuds på tillbakablickar – håll utkik efter jubileumswebben framöver –  men inte minst ska vi blicka framåt  och diskutera framtidsscenarier –  hur tror vi och hur vill vi att Stockholm-Mälarregionen ska se ut om 20 år?  Och, väl till pass framöver, väntas rådsmötet besluta om nya stagar som ger Mälardalsrådet en stärkt roll som mötesplats för att driva gemensamma storregionala utvecklingsfrågor. Medverkar gör bl a Mälardalsrådets ordförande Helene Hellmark Knutsson, finansborgarrådet Sten Nordin, vd:n för Akademiska hus Kerstin Lindberg Göransson, riksdagsledamoten Hans Ekström,  trendspanaren Magnus Lindkvist och  SL-ordförande tillika vice ordförande i Mälardalsrådet  Christer G Wennerholm.

Mälardalsrådet är på plats i Almedalen även i år, den här gången bl a i samarbete med Stockholmssoppan , Biogas Öst, Huddinge kommun och många fler. Den 2-4 juli kan du hänga med oss i Björkanderska huset eller mingla i St Lars ruin den 2 juli. Tillsammans med Stockholms Akademiska Forum fortsätter vi prata internationella studenters betydelse för en öppen och konkurrenskraftig storstadsregion  och förstås kommer vi att prata infrastrukturfrågor också i Almedalen.

Jag hoppas vi ses framöver, och glöm inte anmäla dig till Mälartinget!

Hur andra gör för att gå från ord till handling

februari 14, 2012

Är just hemkommen från Stockholm-Mälarregionens benchmarkingresa till München – en spännande kunskapsregion som har många likheter med Stockholmsregionen.

Vad betyder nedläggningen av FoU på Astra Zeneca? Hur påverkar det tilltron och attraktiviteten hos Stockholm-Mälarregionen som life science region? En dagsaktuell fråga som många av deltagarna på resan från näringsliv, politik och akademi funderade över och gavs möjlighet att diskutera under tre dagars benchmarkingresa.

Drar vi paralleller till München, har man inom life science nyligen tagit hem en stor etablering från Amgen genom förvärvet av Micromet, och vi fick se att det statliga stödet för  forsknings- och innovationspolitik spelar i en helt annan division än i Sverige.  Med en uttalad klusterpolitik, starkt internationellt fokus i  högre utbildning och industri,  och inte minst ett nära samarbete mellan näringsliv, politik och akademi också i praktisk handling, känns det som München står stadigare i den globala konkurrensen och kan vara mer offensiva när det blåser till.

Därför har också  Münchenregionen klarat sig väl under den senaste ekonomiska krisen och kan stoltsera med Tysklands lägsta ungdomsarbetslöshet, 2.8%…

När det gäller infrastrukturen och trafikeringen fick vi lära att trots lika många aktörer och omfattande flernivåstyre som här, så har de lyckats med ”one network, one timetable and one ticket” .

Förklaring? Mod tror jag att, att våga vara tydlig och sätta ner foten, att ha en tydlig vision och gå från ord till handling.  Det här borde vi studera närmare!

PS. Vill du veta mer om Benchmarking München? Kika in på http://benchmarkingmunich.wordpress.com/

2011 – ett år då regionfrågan stötts och blötts

december 22, 2011

 Så är snart 2011 till ända. Ännu ingen snö att pulsa i – till lycka för alla resenärer som ska fram i jultid, men till besvikelse för alla barn som önskar åkdon för snö i julklapp…

”Alldeles oavsett regionfrågan, så kommer det fortsatt finnas behov av ett storregionalt samarbete i ungefär Stockholm-Mälarregional geografi” är ett uttalande som jag haft anledning att återkomma till under året som gått då regionfrågan stötts och blötts runt om i regionen.

Översynskommittén som sett över rådets syfte, medlemsstruktur och organisation är nu färdig och föreslår att Mälardalsrådet ska vara en organisation för information, diskussion och opinionsbildning i storregionala utvecklingsfrågor.  Rådsmötets roll ska förstärkas och Mälardalsrådet bör också fortsättningsvis ha ett öppet förhållningssätt till sina grannar och fortsätta samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.  Kommitténs förslag är nu ute på remiss och den 1/6 väntas rådsmötet fatta beslut.

Under hösten har Mälardalsrådets nya magasin Metropol kommit ut som speglar aktuella storregionala utvecklingsfrågor. Klicka gärna in och kolla!

Och så till slut, vill jag önska alla medlemmar, samarbetspartners och vänner en Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År!

 

Med öppenhet som strategi: Bygg inte nya murar i Mälardalen!

augusti 31, 2011

Så har sommarens stiltje bytts ut mot inrutade dagar fulla av möten och överläggningar om strategiska framtidsfrågor.

Under Almedalsveckan i somras var det påfallande många seminarier som kokade ner till värderingsfrågor. Vad är det för värden vi vill ska vara bärande och vad är det för samhälle vi vill ha? Frågor som med händelserna i Norge, ett allt skakigare europeiskt samarbete och global finansiell oro, än mer ställts på sin spets: Vad är det för samhälle vi vill ha?

Öppenhet och tolerans har varit viktiga framgångsfaktorer för Stockholm-Mälarregionens internationella attraktivitet och konkurrensförmåga. Också i de baltiska länderna där firandet av 20 år av självständighet nyligen gått av stapeln, har öppenhet varit en framgångsfaktor.

I Mälardalsrådet startar nu en ny mandatperiod och vi fortsätter arbetet med En bättre sits, Stjärnbildning och Benchmarking Regions. Träffar med utskotten är inplanerade för att lägga fast färdriktningen för utskottens arbete.

Parallellt pågår diskussioner om bildande av nya regioner och SKL manar politiken att komma till beslut i frågan och påminner om höstens deadline.

Oaktat framtida regionbildning finns ett antal frågor framöver som måste lösas med ett storregionalt perspektiv och beslutsfattande. Mest akut är förstås det stora behovet av investeringar i infrastruktur och trafikering. I en snabbt växande storstadsregion är det vare sig värdigt eller hållbart att ha ett eftersatt och dåligt fungerande trafiksystem. Bättre kan vi! Och det är klart att om det nu inte finns stöd för bildande av en Stockholm-Mälarregion, så vore en ”bananregion” runt Stockholm som åtminstone går i den riktningen att föredra.

Regeringens satsning med 5 miljarder på infrastruktur  2012-2013 för väg och järnväg är alldeles nödvändig. Men det är dessvärre också bara början på ett långt och mödosamt arbete att rusta upp infrastrukturen till en standard värdig en storstadsregion som vill konkurrera internationellt på 2000-talet.

Så nog finns det utmaningar, men låt oss inte krångla till det med att bygga nya murar utan fortsatt satsa på öppenhet som strategi!

Äntligen vår och snart dags för Mälarting!

maj 2, 2011

Så äntligen kom våren som var alldeles särskilt efterlängtad i år, och snart är det dags för Mälarting!

Den 25-26 maj samlas Mälardalsrådets medlemmar till ting i Västerås.   I år handlar Mälartinget om hur regionen ska fortsätta vara en attraktiv kunskapsregion, ett aktuellt tema som väl inte undgått någon denna vår. Viktiga och angelägna frågor som vi arbetar med i Stjärnbildning.

Bl a medverkar Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank och nya rektorn för Mälardalens högskola, Karin Röding, på Mälartinget som är årets största storregionala mötesplats.

Men det som det kommer att surras mest om på Mälartinget  bland såväl nya  som gamla politiker är nog ändå regionfrågan och det regionala samarbetet i framtiden. Ska vi ha några nya regioner och hur ska dom i så fall se ut? Och hur kan vi ”skruva” det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen  så att vi får ut ännu mer?

Vi ses på Mälartinget!

”Vad gör Mälardalsrådet nuförtiden?”

december 13, 2010

Den frågan har jag fått flera gånger den senaste veckan då jag träffat riksdagsledamöter, tjänstemän, regionpolitiker och näringslivsfolk. Och kanske är det så, när vi nu ska summera, att året som gått varit något av ett mellanår för Mälardalsrådet. Bland high lightsen från året finns  benchmarkingresa till Helsingfors, stormöte om infrastruktur och trafikeringsfrågor, lanseringen av Stjärnbildning och ett välbesökt Mälarting  med tema vatten.

Men året som gått har också präglats av väntan. Först på valet – och där är ju som bekant aldrig de regionala frågorna så särskilt heta. Och sedan på valresultat. Ännu inte helt klart överallt, men nu börjar det bli tydligt vilka kvastar som ska sopa var de närmaste fyra åren. Och nog finns att göra.

Största utmaningarna  handlar om hur det storregionala kollektivtrafiksystemet ska hänga ihop efter avregleringen och hur vi kan fläta samman Stockholm-Mälarregionen till en ännu starkare kunskaps- och kompetensregion! Regionfrågan kommer förstås fortsätta diskuteras. Och i Mälardalsrådet börjar vi nu arbetet med att se över och anpassa organisationen för att bättre kunna hantera storregionens utmaningar. Men mer om det på det nya året!

Mötesplatsernas mötesplats

juli 6, 2010

Vi beskriver ofta Mälardalsrådet som en mötesplats;  en mötesplats över länsgränserna, över partigränserna  och över gränserna mellan näringsliv, politik och akademi.Det är med skräckblandad förtjusning som jag just anlänt till Almedalen, mötesplatsernas mötesplats under sommarhalvåret. Mälardalsrådet är här tillsammans med många partners från regionen, bl a Regionförbundet Uppsala, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Örebro, Västmanlands kommuner och landsting och Stockholmssoppan. I år med fokus på Stockholm-Mälarregionen som som kunskapsregion.

 
Själv tycker jag Almedalen är oöverträffat för omvärldsbevakning och som, just det, mötesplats. I år är Almedalen större än någonsin med nära 1400 seminarier. För ett par år sen uppgick antalet till  drygt 700  och en del trodde då att  det nått sin kulmen. Men tydligen inte.

Kan det bli för stort kan man ju då undra? Inte om man betänker alla dom som ropar på fler mötesplatser, mer samverkan och bättre interaktion mellan olika aktörer för att lösa angelägna samhällsfrågor. Så  jag tror nej, det kan nog inte bli för stort. Däremot kan det ändra karaktär. Blir intressant att höra proffstyckarnas recensioner i slutet av veckan. Eller varför inte följa flödet av kommentarer direkt på www.almedalstwitter.se